בדיקת זמינות כללית ו/או גרסה

פורמט: 

פרמטר

ערך


Url

[webServerUrl]/Companies/NewestVersionNumber?token={token}

Method

GET


Token

טקסטואלי חובה

מפתח זיהוי מתוך הנתונים ברמת הלקוח


Response לדוגמא:

3.25