1. יצירת מסמך

נתונים שהמתממשק אמור לשמור ברמת הלקוח

א. מפתח זיהוי של החברה שיסופק ע"י CloudERP (טקסטואלי באורך עד 100 תווים)

ב. webServerUrl כתובת שרת יעד (עבור לקוחות עם סביבה משלהם)

    בד"כ יהיה:

https://sync.clouderp.io

פורמט :

הRequest שמפורט למטה יהיה "עטוף" באובייקט שמכיל מפתח מזהה ללקוח (token), כל הבקשה עצמה וחתימה של הבקשה.

פרמטר

ערך

Url

[webServerUrl]/api/Documents/SyncDocument

לדוג: https://sync.clouderp.io/api/Documents/SyncDocument

Method

POST

Headers

Content-Type:application/json; charset=utf-8

Post body

Json

פרמטר

סוג

ערך

Token

טקסטואלי חובה

מפתח זיהוי מתוך הנתונים ברמת הלקוח

Data

טקסטואלי חובה (Json)

המסמך כולו כטקסט

Sign

טקסטואלי חובה

חתימת המסמך עם SHA256 ע"פ מפתח ייחודי ללקוח


 


פרמטר פרמטר במערך סוג חובה ערך
DocumentNumber
מספרי X מספר מסמך
BudgetId
מספרי V מזהה תקציב
CreatingUserEmail
טקסטואלי V כתובת דוא"ל של המשתמש שיוצר את המסמך
חובה שיהיה לו משתמש במערכת CloudERP
DocumentTypeId
מספרי V סוג מסמך (מספר מזהה כמו שסופק ע"י CloudERP)
CustomerExternalId
טקסטואלי V מספר חיצוני של הלקוח
ValueDate
תאריך (טקסט בפורמט  yyyy-mm-dd) X תאריך ערך
ExternalDocumentExternalId
מספרי X מספר מסמך חיצוני
ReferenceDate
תאריך (טקסט בפורמט  yyyy-mm-dd) V תאריך אסמכתא
ExtraDate
תאריך ושעה (טקסט בפורמט yyyy-mm-ddThh:mm:ss) X תאריך פנימי/נוסף
CustomerVatNumber
טקסטואלי X מספר ח.פ
CustomerPhone
טקסטואלי X טלפון
CustomerName
טקסטואלי X שם לקוח
CustomerDetails
טקסטואלי X פרטי לקוח
CustomerAddress
טקסטואלי X כתובת
CustomerSortCode

מספרי X קוד מיון לקוח
Notes
טקסטואלי X הערות
DeductionAmount

מספרי X סכום ניכוי מס במקור (קבלה/מס קבלה/קבלה על תרומה בלבד)
Items(Array)

V [לא להזנה בקבלה/קבלה על תרומה]

ExternalId טקסטואלי V מספר מזהה חיצוני לפריט (קוד פריט)

ItemName טקסטואלי V שם פריט

ItemDesc טקסטואלי X תאור הפריט

Quantity מספרי V כמות פריטים

SingleItemPrice מספרי V סכום לפריט בודד (ללא מע"מ)

VatExempt בוליאני X פטור ממע"מ

SingleItemPriceWithVat
מספרי V סכום כולל מע"מ

ApprovalRouteId מספרי X מספר מזהה למסלול אישורים לפריט (מתוך מזהים שיסופקו ע"י CloudERP)

DiscountPercent מספרי X אחוז הנחה לפריט

Ordinal מספרי X מספר שורה

CurrencyRate מספרי X שער מטבע נוכחי

CurrencyCode טקסטואלי X קוד מטבע

Notes טקסטואלי X הערות על הרכישה ברמת הפריט
Accounts(Array)

V [לא להזנה בקבלה/קבלה על תרומה]

ExternalId מספרי
V מספר מזהה חיצוני לסעיף

CostCode טקסטואלי X מספר מזהה חיצוני לקוד תמחיר

Amount מספרי V סכום (ללא מע"מ)

ValueDate תאריך (טקסט בפורמט  yyyy-mm-dd)
X תאריך ערך

ReferenceDate
תאריך (טקסט בפורמט  yyyy-mm-dd)
X תאריך אסמכתא
Recipts(Array)[לא להזנה במסמכים שהם לא קבלה/מס קבלה/קבלה על תרומה](בתשלומים - שורה לכל תשלום)

BankNumber
מספרי
X מספר בנק

BankBranchNumber
מספרי
X מספר סניף בנק

AccountNumber
מספרי
X מספר חשבון בנק

ChequeNumber
מספרי
X מספר צק

DueDate
תאריך (טקסט בפורמט  yyyy-mm-dd)
X תאריך פירעון/ערך

Amount
מספרי
V סכום (כולל מע"מ)

CreditCardCode

X IsraCard = 1, Cal = 2, Dyners = 3, American express = 4, Leumi card = 6,

CardName
מספרי
X שם בעל כרטיס האשראי

CreditPaymentType
מספרי
X רגיל = 1,  תשלומים = 2, קרדיט = 3,

PaymentMethodId
מספרי
X מתוך הגדרות מערכת -> אמצעי תשלום


מבנה ה Json של המסמך:

מבנה מהאקסל 

 

Request Body Example:

{

"token":"jy8ConoZgQJHdcfu7oa1237tj0hv3LCMejsHm5HTwjaPGchgfv",

"sign":"09ce98789a89d15b2e60ab49b4ed74e868f41f34259009d36173f58babb8f25d",

 "data":"{
  \"DocumentNumber\": 800,
  \"BudgetId\": 150,
  \"CreatingUserEmail\": \"asd@asd.asd\",
  \"DocumentTypeId\": 55,
  \"CustomerExternalId\": \"12345678\",
  \"ValueDate\": \"2016-05-25\",
  \"Items\": [
    {
      \"ExternalId\": \"100\",
      \"ItemName\": \"Item1\",
      \"SingleItemPrice\": 10,

      \"SingleItemPriceWithVat\": 10,

      \"Quantity\": 4,
      \"Notes\": \"asd\"
    },
    {
      \"ExternalId\": \"101\",
      \"ItemName\": \"Item2\",
      \"ItemDesc\": \"Some desc\",
      \"SingleItemPrice\": 100,

      \"SingleItemPriceWithVat\": 117,

      \"Quantity\": 2,
      \"Notes\": \"asd2\"
    }
  ],
  \"Accounts\": [
    {
      \"ExternalId\": \"100\",
      \"Amount\": 240
    }
  ],
  \"Recipts\": [
    {
      \"BankNumber\": 100,
      \"BankBranchNumber\": 100,
      \"AccountNumber\": 100,
      \"ChequeNumber\": 100,
      \"DueDate\": \"2016-05-25\",
      \"Amount\": 240,

      \"DeductionAmount\": 34,

      \"CreditCardCode\": 100,
      \"CardName\": \"Card name\",
      \"CreditPaymentType\": 1,
      \"PaymentMethodId\": 999
    }
  ]
}"

}


 


Response ליצירת מסמך:

פרמטר

סוג

ערך

DocumentId

UUID

מפתח מזהה של המסמך לצורך הפניה אליו

 

דוגמא:

{DocumentId:9999}

 

קבלת סטטוס מסמך

פורמט:

 

פרמטר

ערך


Url

[webServerUrl]/api/Documents/{DocumentTypeId}/{DocumentNumber}?token={token}

Method

GET


DocumentTypeId

מספרי

מפתח מזהה של סוג המסמך לצורך הפניה אליו

DocumentNumber

מספרי

מספר המסמךResponse לסטטוס מסמך: 


פרמטר

ערך


id

מספרי

מפתח מזהה של סוג המסמך לצורך הפניה אליו

DocumentNumber

מספרי

מספר המסמך

creationDatecreatorEmaildocumentNumbercustomerNametotalAmountassociationsדוגמא:

{

  "id": 4920,

  "creationDate": "2016-12-04T19:00:29.5186991",

  "creatorEmail": "SomeUser@pqdev.com",

  "documentNumber": 701,

  "customerName": "אבג פרסום",

  "totalAmount": 100.5,

  "associations": [

    {

      "documentTypeAssociationId": 5,

      "sourceDocumentCreator": "Some user",

      "sourceDocumentType": "מס קבלה",

      "associationCreator": "Some user",

      "targetDocumentCreator": "Some user",

      "documentTypeAssociation": "מס לעסקה",

      "sourceDocumentNumber": 701,

      "targetDocumentNumber": 1,

      "targetDocumentType": "חשבון עסקה",

      "sourceDocumentTotalAmount": 100.5,

      "targetDocumentTotalAmount": 450652.05,

      "associationAmount": 100.5

    }

  ]

}


קבלת קובץ מסמך

פורמט:

 

פרמטר

ערך


Url

[webServerUrl]/api/Documents/Download/{DocumentId}?token={token}

Method

GET


DocumentId

UUID

מפתח מזהה של המסמך כמו שהתקבל מיצירת המסמך (SyncDocument)

Token

טקסטואלי חובה

מפתח זיהוי מתוך הנתונים ברמת הלקוח