מזמין הזמנות יוצר הזמנות ספק

מאשר הזמנות מאשר הזמנות ספק

צופה בכל ההזמנות בעץ מורשה להזמנות ספק שיצאו מסעיפים שהוגדרו בעץ המשתמש

מנהל משתמשים עריכת הרשאות משתמשים

צופה בכל ההזמנות בחברה מורשה לכל הזמנות הספק בחברה, גם אם הן לא בסעיפי המשתמש

צופה בכל התקציב מורשה לצפות בכל סעיפי החברה

משתמש בכל הסלים (פריטים) מורשה להשתמש בכל הפריטים בחברה, גם אם הם לא הוגדרו ספציפית עבור המשתמש

מנהל מלאי מנהל את מלאי החברה

אישור אוטומטי דילוג על מסלול אישורים עבור כלל היישויות (הזמנות ספק, חשבוניות ספק, מסמכים)

מחתים הזמנות חתימה פיזית שנסרקה עבור המשתמש תופיע על גבי הזמנת ספק/חשבונית ספק מאושרת

מבטל הזמנות ללא הרשאה זו משתמש לא יוכל לבטל הזמנות גם אם הוא יצר אותן

מאשר חשבוניות לא בשימוש

עורך תנאי תשלום מאפשר ליוצר הזמנת ספק לערוך את ברירת המחדל לתשלום בחברה

מאשר חשבוניות לעצמו לא בשימוש

עורך קטלוג לא בשימוש

מייצא חשבוניות מייצא חשבוניות ספק

סורק חשבוניות לעצמו גישה לחשבוניוות ספק שהועלו ע"י המשתמש בלבד

סורק חשבוניות גישה לכל החשבוניות שלא שוייכו

סוגר הזמנות מאפשר להפחית את סכום ההזמנה באופן אוטומטי במידה וסכום החשבונית נמוכה מסכום ההזמנה

יוצר הזמנות קטלוג לא בשימוש

צופה בכל התקציבים בחברה גישה לכל התקציבים (בסיסי נתונים) של החברה

עורך חשבונית לאחר ייצוא הרשאה שניתנת רק להנה"ח, מאפשרת לערוך חשבוניות מס ספק לאחר שכבר נקלטו בספרים

שינוי מסלול אישורים מאפשר לדלג וגם לסיים מסלול אישורים באופן יזום

עורך תקציב עבודה הרשאה לערוך את תקציב העבודה של ההוצאות/הכנסות שהוזנו

מנהל עריכת הזמנות הרשאה לערוך הזמנה ללא צורך במסלול אישורים נוסף

צפיית ספק לא בשימוש

פותח הזמנות סגורות לא בשימוש

שלול הרשאת יצירת הזמנה חוסם את המשתמש מליצור הזמנות ספק

יוצר מסמכים גישה למודול מסמכים מסמכים (חשבוניות מס, הצעת מחיר וכו...)

יוצר ספק/לקוח מאפשר ליצור חשבון לקוח/ספק במערכת

משייך חשבוניות הרשאה לשייך בין חשבונית מס ספק להזמנת ספק

מנהל מערכת הרשאה כללית לביצוע פעולות מתקדמות

יוצר הזמנות פנימיות מאפשר ליצור הזמנה על חשבון ללא ח.פ

משנה מע"מ בהזמנה שינוי אחוז המעמ בהזמנת ספק

משייך חשבוניות מאושרות בלבד חוסם את המשתמש מלשייך חשבוניות ספק להזמנות ספק שלא אושרו

מגביל יוצר הזמנות לפי תקציב חוסם את יוצר הזמנת הספק מלשמור אותה במידה וישנה חריגה באחד מסעיפי ההוצאה

סוגר חשבוניות מאפשר להגדיל באופן אוטומטי את סכום ההזמנה לסכום האישורים ללא מסלול אישורים (עד לגובה שמוגדר בשדה מחיר מקסימאלי לעריכה ללא מסלול אישורים(

מנהל פרויקטים גישה למודול פרוייקטים

גישה מחוץ למסגרת התקציב הנוכחית מאפשר לשייך חשבוניות ספק להזמנות שלא נמצאות במסגרת התקציב הפעילה

משתמש בכל הסלים (סעיפים) גישה לכל הסעיפים שנמצאים בסלי ההוצאה השונים

מעלה חשבוניות ללא סריקה מאפשר להעלות חשבונית ס]ק ללא קובץ סרוק של החשבונית

עורך פריטי מסמכים עריכת פריטים

העברת תקציב מסעיף לסעיף גישה למנגנון העברת תקציב בין סעיפים

מנהל תשלומים גישה למסך אמצעי תשלום בהגדרות ומערכת והגדרת אמצעי תשלום בחשבוניות ספק

חסימת עריכת חודש בהזמנה חסימה מלשנות את חודש ההוצאה ביצירת הזמנת ספק

העברת תקציב מסעיף לסעיף בין חודשים מאפשר לבחור חודש במסך העברת תקציב

משנה סטטוס מסמכים מאפשר לשנות סטטוס של מסמך (דגל)

עורך סעיף מעמ בהזמנה מאפשר לשנות את ברירת המחדל של סעיף המע"מ בהזמנת ספק (רכוש קבוע וכו...)

צופה בכל הקבצים הממתינים גישה לכל הקבצים שהועלו למערכת ולא שוייכו

העברה מסעיף לסעיף בתוך הסל בלבד כמסך העברה מסעיף לסעיף