(יש ללחוץ על התמונה להגדלתה)


ניתן לאשר מתוך הרשימה עצמה:


או מתוך פרטי ההזמנה (לאחר שנלחץ עליה):


ניתן להחזיר את ההזמנה אחורה ע"י שינוי המאשר הבא: