את היתרה ניתן לראות בעמודת "יתרה לניצול שלי" בפרטי הסעיף או בעץ


חישוב היתרה במסך יצירת/עריכת הזמנה:

יצירת הזמנה

יתרה לניצול שלי


עריכת הזמנה

יתרה לניצול שלי + סכום ההזמנה*


*לא יתווסף במידה והמשתמש עורך הזמנה לא מאושרת שאינה שלו


Order creation and edit budget balance calculation


You could watch My Budget Balance via Budget detail screen/Budget tree


Balance calculation in Create/Edit Order:

Order Creation

My budget balance


Order Edit

My budget balance + Order Amount*


*Wont add in case that the user is editing unapproved order that he didn't create