- טיוטה לא עוברת מסלול אישורים

- הסכומים בטיוטה אינם משוריינים

- ניתן להמיר הזמנה רגילה לטיוטה

- ניתן להמיר טיוטה להזמנה רגילה (מסלול אישורים יופעל)

- במידה והומרה טיוטה להזמנה, מספר ההזמנה יהיה זהה למספר הטיוטה

במידה והומרה הזמנה לטיוטה, מספר הטיוטה יהיה זהה למספר ההזמנה

- ניתן להדפיס טיוטת הזמנה (כיתוב טיוטה יופיע)

- ניתן לשלוח בדוא"ל מהמערכת טיוטת הזמנה

- ניתן להתאים את תבנית הדפסת הטיוטה ברמת החברה

- ניתן לחפש במנוע החיפוש של הזמנות את סטטוס טיוטה

- חתימת מנהל לא תופיע על טיוטת הזמנה שאושרה לפני שהפכה לטיוטה